แอปพลิเคชั่นหมอชนะ

เชิญชวนคนไทยร่วมกันใช้ แอปหมอชนะ

แอปพลิเคชั่นหมอชนะคืออะไร?

แอปหมอชนะคือแอปพลิเคชั่นที่สามารถบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เหมือนกับแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อตรวจสอบ และ เช็คอินตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สามารถบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ และตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกรมควบคุมโรค และ บุคลากรทางการแพทย์ สามารถสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชั่นหมอชนะจะทำการแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 รวมไปถึงวิธีการปฎิบัติตนที่ถูกวิธีด้วย

แอปพลิเคชั่น หมอชนะ ใช้งานยังไง?

การใช้งานของแอปพลิเคชั่นหมอชน ทำงานโดยสารส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ โดยแอปพลิเคชั่นหมอชนะทำการระบุตำแห่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะนำวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้างจากกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น ซึ่งถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใชงานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

หลายคนกังวลแอปพลิเคชั่น มีการเก็บข้อมูลบุคคลหรือไม่?

แอปพลิเคชั่นหมอชนะ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง และ พอเพียงกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ใช้งานให้สามารถได้รับคำแนะนำ และ วิธีการปฎิบัติตนได้อย่างถูกต่าง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยจะมีการเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังโทรศัพท์มือถือ และบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานเพื่อที่จะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนและคำแนะนำในการปฎิบัติตนไปยังแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีประวัติเคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

แอปพลิเคชั่นหมอชนะ ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานใด?

สำหรับแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาระหว่างภาคเอกชน และ ภาครัฐ โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถานบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรธุรกิจจำนวนมาก

ช่องทางในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

Scan QR Code

QR Code หมอชนะ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *