การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากโควิด-19

ตรวจเช็ควิธีรับสิทธิทดแทนว่างงาน จากเหตุโควิด-19 เปิดลงทะเบียนวันแรก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้แย่ลงเรื่อยๆ ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยสูงขึ้นแบบรายวันเลยทีเดียว แถมยังเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นแบบต่อเนื่อง จากการตรวจสอบล่าสุดทางรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจการประกอบกิจการที่อาจจะถูกสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว

ทางสำนักงานประกันสังคม เลยมีการออกบริการ จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกับผู้ประกันตน ตามกฎกระทรวง ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหุตสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563

ใครที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจาก โควิด-19 ได้บ้าง?

 • เป็นลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน
 • ไม่ได้ทำงาน หรือ นายจ้างไม่ไดให้ทำงาน เนื่องจาก ต้องกักตัว หรือ เฝ้าระวังการระบาดของโรค, นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เปิดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากโควิด-19

ทางภาครัฐได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ และส่งผลกระทบต่อลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ลูกจ้างดังกล่าง มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งให้ทำการปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี รวมกันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

5 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์จากเหตุโควิด-19

 1. ผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน หรือ สปส.2-01/7 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main และนำส่งให้กับนายจ้าง เน้นย้ำในเรื่องโทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคาร ให้ถูกต้าง
 2. นายจ้างมีหน้าที่ รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7 จากลูกจ้าง
 3. บันทึกข้อมูลในระบบ e-service บนเว็บไซต์ https://www.sso.go.th โดยสิ่งที่ต้องทำาการบันทึกได้แก่
  -ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7
  -หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด หรือ กักตัว ซึ่งนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรก จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน
 4. หลังจากที่มีการดำเนินเรียบร้อย ให้นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7 ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการบันทึกเสร็จ
 5. ถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ หากเงินไม่เข้าบัญชี ให้โทรติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506

สิทธิประโยชน์ว่างจากจากเหตุโควิด-19 นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน จะต้องดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 และต้องไม่เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม หากดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *