กลุ่มไหนบ้าง ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย

กลุ่มไหนบ้างที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ในช่วงโควิด-19

จากกรณีข่าว ทหายอียิปต์ ที่ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และ เดินทางเข้าไปพักที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ถูกตรวจสอบแล้วพบเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยมีการระบุที่อยู่ ในจังหวัดระยอง นอกจากจะมีโรงแรมที่พักของคณะทหารที่เดินทางไปพักแล้ว ทหารรายนี้ ยังมีประวัติการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองระยองอีกด้วย

คนไทยหลายๆคน อาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ มาตรการดังกล่าว ว่าทำไมกลุ่มคนบางกลุ่ม ถึงได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยได้ สำหรับเหตุผลดังกล่าวเป็นไปตาม ราชกิจจานุเบกษา ที่ได้ออกประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราขการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินปี พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ บุคคล 11 กลุ่ม ที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

11 กลุ่มได้รับการยกเว้น สามารถเดินทางเข้ามายัง ราชอาณาจักรไทยได้

 1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. ผู้ที่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลง
 3. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง บุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียน หรือ นักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชน หรือ สถานศึกษาอื่นของเอกชนซึ่งมีสถานนะคล้ายกัน
 4. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และ ผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณัี เข้ามาเพื่อทำการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
 5. ผู้มีเหตุยกเว้น หรือ กรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณืฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือ เชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น
 6. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจ แล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
 7. ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และ มีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
 8. ผู้ที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 9. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน หรือ ได้รับอนุญาติ ให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรส หรือ บัตรของบุคคลดังกล่าว
 10. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ หรือ Special Arrangement กับต่างประเทศ
 11. บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทนรัฐบาลหรือ หน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฎิบัติงานในประเทศไทย หรือ บุคคล ในหว่นงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือ บุตของบุคคลดังกล่าว

สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย จะต้องทำการกักตัว หรือ  State Quarantine 14 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *