รายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุด

เงินช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ประกันรายได้เกษตรปี 2564/65

กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวเกษตรกรอีกครั้ง จากกรณีของการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการอนุมัติโครงการ ประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อครอบคลุมเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน, เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน และ เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 4.5 แสนครัวเรือน รวมโครงการทั้งหมด 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27.390 ล้านบาท

3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทย จากรัฐบาล

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 มีวงเงิน 6,811 ล้านบาท และม มาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้ปี 2564/2565 จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นวงเงิน 291 ล้านบาท รายละเอียดประกันรายได้เกษตร สามารถดูรายละเอยดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ประกันราคาหัวมันสำปะหลังสด ปี 2564/2565 วงเงิน 6,811 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรได้ครอบคลุมกว่า 5.3 แสนครัวเรือน โดยประกันราคาหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ำแปลง ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปลูกมันสำปะหลังกรมส่งเสริมกรเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 ใช้ทุนจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลจะทำการชดเชยดอกเบี้ย และ ค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2566 สำหรับผลการดำเนินการของโครงการ ในปี 2563/2564 ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างทั้งหมด 9 งวด โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว 436,817 ครัวเรือน รวม 3,057 ล้านบาท สิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

นอกจากนี้ทางคณะรัฐมตรีได้เห็ฯชอบ ให้สิทธิเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ในปี 2562/65 คือกลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จำนวน 8.41 หมื่นครัวเรือน ให้ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการประกัรายได้ในปี 2563/2564 เนื่องจากปลูกมันสำปะหลังจะต้องใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน ทำให้เกษตรกรบางส่วนที่เริ่มปลูกช้า และ ใช้เวลาปลูกนาน ไม่สามารถรับสิทธิโครงกรได้ทัน โดยจะทำการจ่ายชดเชยส่วนต่าง กลุ่มดังกล่าวนี้ ภายใต้กรอบวงเงินโครงกรเดิมตามติคณะรัฐมนตรี

4 โครงการคู่ขนาน ช่วยเหลือเกษตรกรไทย

  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2564/2565 วงเงินสินเชื่อ 690 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาดชดเชยดอกเบี้ย 41.40 ล้านบาท
  2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม มันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2564/2565 วงเงิน 500 ล้านบาท
  3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปี 2564/2565 วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาดชดเชยดอกเบี้ย 225 ล้านบาท
  4. โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2564/2565 วงเงิน 10 ล้านบาท

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/2565 วงเงินรวม 1,863 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/2565 จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 45 ล้านบาท

เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/2565 วงเงิน 1,863 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรได้ครอบคลุมกว่า 4.52 แสนราย โดยประกันราคาข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นร้อยละ 14.5 ในราคา 8.5 บาทต่อกิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไม่ซ้ำแปลง ต้องเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่แจ้งปลูกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ยกเว้ยข้าโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

3. โครงการประกันรายได้เกตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 วงเงินรวมทั้งหมด 18,378 ล้านบาท

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปี 2564/2565 รอบที่ 1 มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ครอบคลุมถึง 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้เกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/2565 รอบที่ 1 กับทางด้านกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดเงินชดเชยส่วนต่างๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเหลือหอมมะลิ นอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาทต่อตัน รับครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาทต่อตัว รับครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาทต่อตัน รับครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกหนียว ราคา 12,000 บาทต่อตัน รับครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *