เงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเงินสมทบ ประกันสังคม พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 ผู้ประกันตนจะต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมเป็นจำนวนเท่าไหร่มีคำตอบ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นช่วงที่ประกันสังคมทำการประกาศลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนต้องแต่เดือนตุลาคม 2565 ไปจนถึงธันวาคม 2565 ให้กับนายจ้าง, ผู้ประกันตนมาตรา 33, ผู้ประกันตนมาตรา 39 ล่าสุดผู้ประกันตน ทั้ง 3 มาตรา จะต้องทำการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นจำนวนเท่าไหร่นั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2565 ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่

ผู้ประกันตนมาตรา 33

นายจ้าง และ ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ 3% จากเดิม 5% คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับจ่ายฝ่ายละ 450 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 240 บาท จากเดิม 432 บาทต่อเดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 40

สำหรับผู้ประกันจน มาตรา 40 มี 3 ทางเลือกสำหรับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

  1. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตราย, เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ หรือ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  2. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอัตราย, เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย และ ในกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาท ต่อเดือน
  3. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอัตราย, เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย, ชราภาพ หรือ กรณีสงเคราะห์บุตรในอัตรา 300 บาท ต่อเดือน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *