บทลงโทษ คนไม่ยื่นภาษี

ยื่นภาษีวันสุดท้าย ใครยื่นไม่ทันระวังโทษ มาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าจะโดนอะไรบ้าง

กรณีที่กรมสรรพากร ได้ออกมาตรการพิเศษในช่วงโควิด-19 โดยได้มีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถยื่นได้ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ จากเดินการยื่นภาษีในปีนี้จะสิ้นลงลงในเดือนมีนาคม แต่ได้มีการเลื่อนออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 จากสาเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีท่านไหน ที่ยื่นภาษีช้าเกินกว่าที่ กรมสรรพากรกำหนด จะมีบทลงโทษตามกฎหมายตามรายละเอียดด้านล่าง

บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 หรือ ยื่นแบบ เกินกำหนดระยะเวลา 

  • ระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

บุคคลที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ 

  • หากท่านไม่ได้ทำการชำระภาษีในวันที่กำหนด ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบภาษี ท่านต้องไปยื่นแบบภาษี ที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา และ ชำระเงินภาษีพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับ บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 เกินกำหนดเวลา

  • กรณีที่มีเงินภาษี ต้องชำระให้ทำการชำระเงินภาษีพร้อมกับเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระรวมทั้งค่าปรับสำหรับ บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  • ในกรณี ที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับสำหรับ บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 90 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบภาษี 

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม และ ค่าปรับ

ยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ขอผ่อนชำระภาษี

  • ถ้าหากท่านไม่ได้ทำการชำระภาษีงวดหนึ่ง งวดใดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิ์การขอผ่อนชำระ และ ต้องทำการชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินภาษีงวดที่เหลือ

บุคคลใดจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือ แสดงหลักฐานเท็จ หรือ ฉ้อโกง

  • สำหรับบุคคลที่จงใจแสดงหลักฐานเท็จ หรือ หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ไปจนถึง 7 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 200,000 บาท
  • หากบุคคลใดทีเจตนาละเลยไม่ทำการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร จะมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ จำคุยไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *