เปิดทบทวนสิทธิ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท

เปิดทบทวนสิทธิ์ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาทแล้ววันนี้

รายละเอียดแจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ สงเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตามที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง และ สถานกประกอบการเอกชน ที่อยู่ในระบบ ประกันสังคมซึ่งมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถทำการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการส่งเริมการรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ในธุรกิจ SMEs ที่ได้เปิดรับลงทะเบียน ร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ตามกำหนดคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และได้ปิดรับลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน 3 ล้านกว่าคน หรือคิดเป็น 76.08 หลังจากที่โครงการได้ปิดให้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนายจ้างเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 ที่ขึ้นสถานะ Active มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 และได้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปแล้วแจ้งว่า “ขาดคุณสมบัติ” หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือ สาเหตุอื่น ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 รวมทั้งกรณีอื่นๆ

สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ฐานข้อมูล ในฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 ที่ขึ้นสถานะ Active มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยนายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการหาก ไม่สามารถทำการรักษาระดับการจ้างงานได้ ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ และในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อย 5 โดยนายจ้างสามารถจ้างงานเพิ่มได้ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไข คือเมื่อรวมลูกจ้างที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน

เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ ของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
  • หลักเกณฑ์ที่นายจ้างสถานประกอบการได้รับการอนุมัติร่วมโครงการ คือต้องสมัครเข้าใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยืนยันแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Service ถึงจะได้รับเงินอุดหนุนในโครงการนี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *