เปิดตัวเว็บวันภาษาไทย เพื่อการเรียนรู้

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวเว็บไซต์ Pasathai.net

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของวันสำคัญวันนี้ เราไปตรวจสอบประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติกันพร้อมๆกันได้เลย

วันภาษาไทยตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ของพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ผ่านการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “เราโชคดี ที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จำสมควรอย่างยิ่ง ที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งคือต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรมีควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักภาษาไทย และเพื่อป็นการกระตุ้นให้สถาบันการศึกษา, หน่วยงาน และ องค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชน, รัฐบาล และ ประชาชนคนไทย ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ผ่านการจัดทำเว็บไซต์ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตใหม่ (New Normal) บนเว็บไซต์ pasathai.net และ ภาษาไทย.net เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และ ข้อมูลข่าวสารถต่างๆ ผ่านทาง Facebook Fanpage เกี่ยวกับ วันภาษาไทยแห่งชาติในปี 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันภาษาไทยแห่งชาติให้กับประชาชนคนไทย

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *