ชำรถภาษีรถประจำปีล่วงหน้า

ตรวจสอบขั้นตอน การชำระภาษีรถยนต์ประจำปีล่วงหน้า

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 ขั้นตอนในการวางแผนการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่ากฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกขคันที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนน จะได้มีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง และ ต้องมีการชำระภาษีรถประจำปีทุกปี โดยวันครบกำหนดในการชำระภาษีรถประจำปีของแต่ละคันจะไม่ตรงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่จดทะเบียนของรถคันนั้นๆ ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการแนะนำในการวางแผนชำระภาษีรถประจำปี เพื่อให้เจ้าของรถได้เตรียมตัว และ สามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีให้ทันเวลา โดยทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี

การตรวจสอบภาษีรถนั้น จะตรงกันกับวันและเดือนที่ทำการจดทะเบียนรถครั้งแรก โดยสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือ เครื่องหมายการเสียภาษี หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ชำระภาษีรถออนไลน์ ของกรมการขนส่งทางบก ผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th โดย

  • เลือกเมนู
  • สอบถามข้อมูลภาษีรถประจำปี สามารถตรวจสอบได้ทั้งวันครบอายุภาษีรถ, อัตราภาษีที่ต้องชำระ และ หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนจะปรากฎข้อมูลแจ้งให้เจ้าของทราบด้วย

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการ การชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า

  • คู่มือรถฉบับจริง หรือสำเนา
  • จัดทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • หากเป็นรถที่เข้าข่าวต้องตรวจสภาพ ให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เรียบร้อยก่อน ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป, รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป หรือ รถที่ติดตั้งแก็สต้องมีหนังสือรับรองในการตรวจ และ ทดสอบตามระยะเวลาที่กำหน ด

ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า

ทางกรมการขนส่งทางบน ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนที่จะครบกำหนดอายุภาษี หลังจากที่ทราบวันครบอายุภาษี ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้เรียบร้อย และ ควรที่จะดำเนินการชำระภาษีล่วงหน้า โดยมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลากหลายช่องทาง

สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์, รถเก๋ง, รถกระบะ และ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ไม่มี่ภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี แนะนำให้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

5 ช่องทางในการชำระภาษีรถล่วงหน้า

  • เว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th
  • แอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • โมบายล์แอปพลิเคชั่น mPAY และ Truemoney Wallet
  • ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ

รถที่เข้าข่าวจะต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษี แนะนำบริการต่อภาษี Drive Thru for Tax ชำรถภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ, บริการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี หรือ Shop Thru for Tax รับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการกับกรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทย ทั้งนี้การชำระภาษีรถประจำปี ล่าช้าจะมีค่าปรับร้อยละหนึ่งต่อเดือน และหากไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันเกิน 3 ปีจะส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับ ทำใหไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถได้ ทั้งการโอนเปลี่ยนชื่อ, แจ้งเปลี่ยนสี และแก้ไขรายการคู่มือรถ เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *