เตรียมลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน SSF และ SSFX

กองทุน SSF กับ SSFX

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) นั้นสิ้นสุดลงไปในปี พ.ศ. 2562 ทำให้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา หลายคนทราบกันดีว่ามีข่าวเกี่ยวกับมติเห็นชอบให้สิทธิประโยชน์ของกองทุน SSF ให้สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้ ทำให้หลายคนยังสงสัยว่า SSF คืออะไร? แล้วทำไมจึงมี SSFX แบบพิเศษเข้ามาด้วย จะวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไร เมื่อใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการยื่นภาษีของปี 2562 แล้ว  วันนี้เราจึงมาสรุปให้ได้อ่านกัน เพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อกองทุน

กองทุน SSF

 • ชื่อเต็มคือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินระยะยาวมากขึ้น โดยสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท (แตกต่างจากกองทุน LTF ที่ให้ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลัก)

 • กองทุน SSF ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ได้มีเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง

 • สามารถซื้อกองทุน SSF เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  • ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • เมื่อนำไปรวมกับกองทุนการออมอื่นๆ เช่น กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ ฯลฯ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 • ต้องถือครองเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ (ไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
  • แต่ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน SSF ถูกกำหนดไว้ที่ 5 ปี (2563 – 2567)
   ลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะทำการประเมินผลต่อไป


กองทุน SSFX 

 • กองทุน SSF พิเศษ หรือกองทุน SSF เฉพาะกิจ หรือกองทุน SSF Extra (SSFX) เป็นกองทุน SSF แต่มีการปรับข้อกำหนดให้คล้ายกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการลงทุน ได้แก่
  • ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด เช่นเดียวกับ LTF

 • สามารถซื้อกองทุน SSF Extra (SSFX) และนำมาลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 200,000 บาท
  • สิทธิลดหย่อนภาษี จะแยกจากวงเงินลดหย่อนการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ปกติ และ RMF 
   ตัวอย่างเช่น

   • ซื้อกองทุน SSF ปกติ ไว้เต็มวงเงิน 200,000 บาท ยังสามารถซื้อ SSFX ได้อีกไม่เกิน 200,000 บาท
    = สามารถใช้สิทธิ SSF ลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2563 ได้เต็มที่ถึง 400,000 บาท
   • ซื้อกองทุนทั้ง RMF, SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้เต็มที่ 500,000 บาท ยังมีสิทธิ์ซื้อ SSFX เพิ่มได้อีก 200,000 บาท
    = สามารถใช้สิทธิจากการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2563 ได้เต็มที่ถึง 700,000 บาท


 • แต่การลดหย่อนภาษี มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
  • ต้องซื้อกองทุน SSFX ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  • ต้องถือครองเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ซื้อ (ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *