เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14

เงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14

เช็คด่วนสำหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวจากมาตรการของทางด้านรัฐบาล ที่ได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะทำการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นงวดแรก

ทางกรมการค้าภายในได้ออกประกาศคณธอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโดยกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยในส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 14 ตามมติในที่ประชุม ครั้งที่ 6/2564 ระบุวันที่คาดว่าจะสามารเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% มีรายละเอียดตามด้านล่าง

ราคาประกัน

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 12,049.39 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,828.92 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 10,886.23 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 11,441.79 บาท

ในส่วนของการชดเชนส่วนต่าง ระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 14 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาชดเชยประกันราคาข้าว

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 1,950.61 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 171.08 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 113.77 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 558.21 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *