เปิดรายละเอียดบัตรคนจนเดือน พฤศจิกายน 2564

เปิดรายละเอียด สิทธิบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ได้อะไรบ้าง

เดือนพฤศจิกายน 2564 นี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไดรับเงินเยียวยาอะไรบ้าง และได้เท่าไหร่เปิดเผยข้อมูลจากทางกรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัตรคนจน วันที่เท่าไหร่ เรามีคำตอบ

กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้จะได้รับสิทธิอะรบ้าง หรือ หลังจากก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอะไรไปบ้าง วันนี้ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลัง อนุมัติวงเงินกู้จำนวน 54,506 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เพิ่มเติม จากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

1 พฤศจิกายน 2564

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินซึ่ง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรคนจน ระยะที่ 3 เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มเปราะบาง จำนวน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 500 บาท ในเดือน รวมเป็น 1,800 บาท

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับเงินเยียวยาในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกหลายรายการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐคนละ 200 บาท และ 300 บาท ตามเกณฑ์รายได้

  • ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาท ต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท ต่อปีปแต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

จากเดินผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 200 บาท ทางครม. เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท ที่ผูถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ รวมเป็นเงิน 700 และ 800 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 กดไปใช้เป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้า และ สามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่งได้

18 พฤศจิกายน 2564

ค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ

  • กรณีค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะ 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ปัจจุบัน
  • กรณีไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่มบัตร จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

  • สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท แต่ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตัวเอง
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนุบสนุนเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้ที่มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน 200 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 เมื่อรวมกับเบี้ยความพิการที่ได้รับจำนวน 800 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมเป็นจำนวน 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เงินจำนวนนี้สามารถกดออกไปเป็นเงินสดโดยทางกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน นอกจากนี้ยังได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ทุพพลภาพ และ ผู้ป่วยติดเตียง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *