MRT ปิดบริการชั่วคราว 4 สถานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 MRT ประกาศปิดบริการ 4 สถานีชั่วคราว

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *