ช่องทางในการรับเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติครบ ไม่ต้องลงทะเบียน

เปิดเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ กลุ่มคนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ของทางรัฐบาลไทย ถ้าหากคุณสมบัติผ่าน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถรอรับเงินได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น

จากการตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กับมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะแบ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน มีจำนวนทั้งหมด 6 ล้าน 7 แสนกว่าราย สำหรับรายละเอียดของกลุ่มคนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สามารถดูได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีจำนวนทั้งหมด 4,056,596 คน
  • คนพิการ ที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการ มีจำนวนทั้งหมด 1,330,529 คน
  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีจำนวนทั้งหมด 1,394,756 คน

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ เยียวยากลุ่มเปราะบาง

  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และ อยู่ในครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกในครอบครัว
  • ต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร, สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

ช่องทางในการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

อีกหนึ่งคนถามที่ถูกถามกันเข้ามาเยอะมากๆ สำหรับช่องทางในการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ กลุ่มคนที่มีสิทธิ์เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูล ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับ เงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินนั้น จะทำการจ่ายเงิน 2 รอบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 3,000 บาท ต่อราย สำหรับใครที่ได้รับการโอนเงินในงวดแรก จำนวน 2,000 บาท ของเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน  จะมีการจ่ายรอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น 3,000 บาท

ช่องทางในการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

  • โอนเงินช่วยเหลือโดยตรงจากทาง กรมบัญชีกลาง ไปยังบัญชีธนาคาร ของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารเดิม
  • โอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมบัญชีกลาง หลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสด

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *