เงื่อนไข บินเข้าประเทศไทย 1 กรกฎาคม 2563

อัพเดทเงื่อนไข บินเข้าประเทศไทย คลายล็อกน่านฟ้า 1 กรกฎาคม 2563 นี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่คนไทยหลายๆคนต่างก็รอคอยกัน เนื่องจากวันนี้ เป็นวันที่รัฐบาลไทย จะออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการออกมาตรการ เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข ที่จะพร้อมให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนกันในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากจะเป็นเดือนที่มีมาตรการใหม่ๆออกมาเยียวยาประชาชนแล้ว ในเดือนกรกฎาคมนี้ ประเทศไทยจะมีการเปิดเงื่อนไข สำหรับการบินเข้าประเทศไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ด้วย ใครสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้บ้าง แล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อรองรับ และ รับมือกับมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราไปเช็คพร้อมๆกันได้ด้านล่างเลย

ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเงื่อนไข และ การอนุญาตให้อากาศยานบินเข้า และ ออกประเทศไทย หลังจากที่มีการประกาศห้ามบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการ ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ยังคงมีความรุนแรง ในต่างประเทศ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องจำกัดการเดินทาง เข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะอาศัยอำนาจมาตรา 27 และ มาตรา 28 พ.ร.บ. การเดินอากาศ ปี พ.ศ. 2497

อากาศยานดังต่อไปนี้ สามารถทำการบินผ่าน หรือ บินเข้า-ออก นอกราชอาณาจักร ขึ้นหรือลง ในท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศไทย แต่ต้องได้รับการอนุญาตจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 • อากาศยานขนส่งสินค้า
 • อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบิน รับส่งบุคคลกลับประเทศไทย หรือ ภูมิลำเนา
 • อากาศยาน ที่ขอลงฉุกเฉิน
 • อากาศยานที่บินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ การขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • อากาศยานราชการ หรือ ที่ใช้ในราชการทหาร
 • อากาศยาน ที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

อากาศยานที่ขนส่งผู้โดยสาร ที่จะทำการบินผ่าน บินเข้า หรือ ออกนอกราชอาณาจักร หรือ ขึ้น-ลง ในท่าอากาศยาน ในราชอาณาจักรที่ให้บริการบินระหว่างประเทศ จะได้รับอนุญาตการบิน เฉพาะเมื่อมีผู้โดยสาร หรือ ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเป็น บุคคล ประเภทใดประเภทหนึ่ง

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อตกลงพิเศษ กับต่างประเทศ
 • ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือ บัตรของผู้มีสัญชาติไทย
 • บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทนรัฐบาลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐต่างประเทศ เข้ามาปฎิบัติงานในประเทศไทย หรือ บุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศ อนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือ บุตรของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ที่มีเหตุยกเว้น หรือ กรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ เชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนด เงื่อนไขและ เวลา
 • ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็น ต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และ ผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
 • ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ขนส่งสินค้า ตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ให้กลับออกไปโดยเร็ว
 • ผู้ที่คุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และ มีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
 • ผู้ไม่มีสัญชาตไทย แต่มีใบอนุญาต ให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรส หรือ บุตรของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้โดยสาร และ อากาศยาน หรือ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามข้อ ลิสด้านบน จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข และ ข้อกำหนด รวมไปถึงวันและเวลา หลักเกณฑ์ ของผู้มีอำนวจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื่อ กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ที่มีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อ และ การจัดระเบียน จำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาให้สอดคล้องกับการคัดกรอง และ การจัดสถานที่กักกันเอาไว้ ข้อกำหนดทั้งหมด จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *