เงินเยียวยา ชาวประมงไทย

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน เกษตรกรกับกรมประมง คุณสมบัติครบ เตรียมรับเงิน 15,000 บาท

จากมาตรการ เยียวยาเกษตรกรไทย จาก ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร พร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รวมทั้งหมด 3 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด จำนวน 10 ล้านราย ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ 150,000 ล้านบาท จะมีการทยายโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ สำหรับชาวเกษตรกร กับกรมประมง สามารถตรวจสอบสถานะ การขึ้นทะเบียนได้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

 1. เข้าเว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th
 2. กรอกรหัสประชาชน 13 หลัก
 3. กดปุ่ม “ค้นหา”

*เฉพาะบุคคล ที่ขึ้นทะเบียน กับกรมประมงเท่านั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียน มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับ บทบาท และ ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมประมง มีอยู่ 5 ประเภทดังนี้

 1. ทบ. 3 ทะเบียนชาวประมง ได้แก่ ทะเบียนชาวประมง ภาคสมัครใจ, ทะเบียนเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน, ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมง, ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาต ทำการประมงพื้นบ้าน ตาม ม. 174 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558, ทะเบียนคนประจำเรือประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์ และ เรือ ประมงพื้นบ้าน
 2. ทบ. 1 ทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น โรงเพาะฟัก, ฟาร์มเลี้ยง
 3. ผู้ที่ลงทะเบียนผู้จดแจ้ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตาม ม.175 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558
 4. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งการประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ตามประกาศ ของคณะกรรมการประมง ประจำจังหวัดตาม ม.77 พ.ศ. 2558
 5. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนได้รับอนุญาต ให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการขอขึ้นทะเบียน เกษตรกร ที่ สำนักงานประมงจังหวัด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1

คุณสมบัติประกอบการยื่นเพื่อขึ้นทะเบียน

 1. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี
 2. มีบ่อ หรือ กระชัง หรือ อื่นๆ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 3. การขึ้นทะเบียน รายบุคคล

เอกสาร ประกอบการยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ติด เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน นส 3 ก, ส.ป.ก 4-01 หรือ ได้รับใบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การขึ้นทะเบียน ชาวประมง ทบ.3

คุณสมบัติ ประกอบการขึ้นทะเบียน

 1. ชาวประมง ที่ทำการประมงทั่วไป โดยไม่ใช้เรือ และ ได้รับการรับรอง และ ขอรับการขึ้นทะเบียนรายบุคคล ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี

เอกสารประกอบการยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสาร การรับรอง เป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หรือ สมาคมประมง หรือ สภาองค์กรชุมชน หรือ สภาเกษตรกร

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *