เงินช่วยเหลือ ชาวนา 500 บาท โอนเข้าบัญชีวันนี้

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 โอนเข้าบัญชีชาวนาแล้ว

แจ้งความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศแจ้งว่ามีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ววันนี้ สำหรับปีการผลิต 2563/64 หรือที่เราเรียกกันว่า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวการประชุม ที่ได้มีการลงมติเห็นชอบของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ทางธนาคารเพท่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการจูงใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ในการดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้มีการขายข้าวให้ในราคาที่สูงขึ้น และมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาท สำหรับเป้าหมายเกษตรกร คิดเป็นจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะมีการทยอยโอนเงินช่วยเหลือดังกล่าว เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564

ตรวจสอบ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

พี่น้องเกษตรกร สามารถทำการตรวจสอบจำนวนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว พี่น้องเกษตรกรสามารถทำการตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา 500 บาท ได้ผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles