เงินอุดหนุนบุตร มิถุนายน 2564

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2564

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาสำหรับเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ผ่านการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย เป็นการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนเด็กอายุครบ 6 ปี รับรายละ 600 บาท ต่อเดือน

มาตรการดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยชัดเจน ในส่วนของผู้ปกครอง จะต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเด็กแรกเกิดเอาไว้ในอุปการะ รวมถึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กด้วย .นอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของเด็กแรกเกิดว่าจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี โดยจะต้องอยู่กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานจากทางภาครัฐบาล หรือ เอกชน

โครงการเงินอุดหนุนบุตแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะมีกำหนดช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงินอย่างชัดเจน สำหรับในเดือนมิถุนายน 2564 ได้กำหนดเอาไว้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด จะต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านหน่วยงานใกล้บ้านท่านตามรายละเอียดด้านล่าง

 • กรุงเทพมหานคร สามารถทำการติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศาลว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน หรือ ดร.01
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน หรือ ดร.02
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บัตรที่แสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

 • เข้าไปเช็คสิทธิที่ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 • ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุหรัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles