เงินสงเคราะห์บุตร ปรับเพิ่มเป็น 800 พร้อมจ่ายย้อนหลัง

ประกันสังคมประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับผู้ประกันตน จากเดิม 600 เป็น 800 บาทต่อบุตร 1 คน พร้อมจ้ายย้อนหลัง 3 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *