เปิดสาเหตุในการเลื่อนจ่ายเงินผู้สูงอายุ กันยายน 2563

กรมบัญชีกลางแจงสาเหตุเลื่อนจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการ โดยปกติแล้วทางกรมบัญชีการจะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการทุกๆวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่ในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน 2563 ได้เลื่อนจ่าย ซึ่งสาเหตุของการเลื่อนจ่ายในครั้งนี้ก็คือ “เงินไม่พอจ่าย” ทางกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ถ้าหากได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะรีบทำการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด

จากกรณีปัญหาในการเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ จากสาเหุตที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ต้องทำการจัดสรรงบเพิ่ม และเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณแล้ว ทางกรมบัญชีกลางก็พร้อมที่จะโอนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์โดยเร็วที่สุด จากการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวพบว่า ติดขัดในขั้นตอนของเรื่องจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยปกติแล้วจะทำการจ่ายเงินเบี้ยคนชรา และ เบี้ยความพิการ ทุกวันที่ 10 ของเดือนแต่เนื่องจากเกิดปัญหางบประมาณที่มีไม่เพียงพบ ทำให้ต้องหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อทำการจัดสรรเพื่อพิจารณาโยกงบมาใช้ในส่วนนี้ก่อน สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท ไปจนถึง 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับ เบี้ยความพิการ จะได้รับเบี้ยคนพิการ 800 บาทต่อเดือน

ในปัจจุบันกรมบัญชีกลาง จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายึ และ คนพิการมียอดจ่ายต่อเดือนตกเดือนละ 4-5 พันล้านบาท แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ เงินในระบบมีไม่ถึง ทำให้ระบบไม่ทำการโอนเงินนั่นเอง เนื่องจากจะต้องมีเงินครบก่อนระบบถึงจะทำการโอนเงินได้ ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำลังเร่งประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อของเินที่ขาดมาเติมให้เต็มในระบบ เพื่อที่จะทำให้ระบบสามารถโอนเงินได้ ปัจจุบันยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการโอนเงินผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ เมื่อไหร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะได้รับเงินจากสำนักงบประมาณเมื่อไหร่

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *