เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง ประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 11

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมเกษตรกร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้กับทางธนาคารแต่ละสาขาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 งวดแรก ทางกรมการค้าภายในได้มีการออประกาศคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาต่างที่โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 11

จากการตรวงสอบกับทางด้านกรมการค้าภายใน ที่ได้มีการออกประกาศจากคณะอนุกรรมการที่กำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีรายละเอียดว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับการดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับการดูและ และ อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 รอบที่ 1 งวดที่ 11 ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% มีรายละเอียดตามด้านล่าง

ราคาประกัน

  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 11,562.86 บาท
  • ข้าวเปลือหอมปทุม ราคาตันละ 10,883.82 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,519.73 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 12,011.66 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 12,611.19 บาท

ราคาชดเชย

  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 437.14 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 116.18 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 480.27 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 1,988.34 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 2,388.81 บาท

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles