เงินประกันราคาข้าว จ่ายส่วนต่าง รอบที่ 1 งวดที่ 10

เช็คเงินประกันราคาข้าว จ่ายส่วนต่าง รอบที่ 1 งวดที่ 10

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปีพ.ศ. 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ละสาขาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นงวดแรก

ทางกรมการค้าภายในได้ออกมาประกาศคณะอนุกรรมการ ที่กำกับการดูแลรวมไปถึงกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง รวมไปถึงชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 10 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 4-10 มกราคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ตามรายละเอียดด้านล่าง

ราคาประกันราคาข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 12,603.41 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 11,998.01 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,498.58 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 10,885.84 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 11,516.51 บาท

ในส่วนของ ราคาชดเชยส่วนต่าง สำหรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กับราคาเกณฑ์กลางอิ้งอิงนั้น ยังคงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรที่ใช้ในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 10 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 2,396.59 บาท
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 2,001.99 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 501.42 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 114.16 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 483.49 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *