เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 9

เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 9

มาตรการที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติอย่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยพี่น้องเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะทำการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นงวดแรก

จากการตรวจสอบล่าสุดกับทางกรมการค้าภายใน ได้มีการออกประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 9 มีใจความว่า ตามที่คณะอนุกรรมการ ดูแลกำกับและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณธอนุกรรมการกำกับการดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมไปถึงวิธีการ ในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 จากมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 ลงเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 รอบที่ 1 งวดที่ 9 ได้ระบุวันที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% มีราคาประกันดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 12,573.20 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 11,993.73 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 10,830.42 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,442.99 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 11,503.71 บาท

ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางที่อ้างอิง โดยมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การจ่ายเงินในงวดที่ 9 ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาชดเชยประกันราคาข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 2,426.80 บาท
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 2,006.27 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 557.01 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ชดเชยตันละ 169.58 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 496.29 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *