ธนาคารออมสิน ปล่อย 5 สินเชื่อ เยียวยาโควิด

เปิดรายละเอียด สินเชื่อธนาคารออมสินเยียวยาโควิดรอบใหม่

ธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อผ่าน 5 โครงการ สำหรับประชาชน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเยียวยาโควิดรอบ 2 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เปิดเผยข้อมูลจากทางธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับกระทรวงการคลัง ที่ขาดรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ ทางธนาคารออมสิน ได้มีการขยายระยะเวลาให้สินเชื่อผ่าน 5 โครงการซึ่งบางโครงการเคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว “จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชั่น Mymo” ของธนาคารออมสินในวันที่ 15 มกราคา 2564

5 สินเชื่อธนาคารออมสิน ที่จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้

1. สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค้าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้า, แม่ค้า, ลูกจ้าง, รับจ้างทั่วไป, คนขับแท็กซี่ และ มัคคุเทศก์
 • ต้องมีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate 0.10% ต่อเดือน
 • การชำระคืน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยจะหักชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาในการขอสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

คุณสมบัติของผู้ขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย, อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำเช่น พนักงาน, ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ

เงื่อนไข สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี 30 งวด ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก ทั้งเงินต้อนและดอกเบี้ย
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำะหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

3. SMEs มีที่ มีเงิน

 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน
 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • นิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิตการบริการ และ การพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และ ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้องกว่า 1 ปี

เงื่อนไขสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน

 • วงเงินรวมของโครงการ 10,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และ ต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายโดยในกรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.99 ต่อปี โดยตลอดอายุสัญญาเงินกู้
 • ระยะเวลาชำระเิงนกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี แต่จะมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ต้องชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ เป็นนิติบุคคล ที่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย และถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ในส่วนของการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain เช่นร้านอาหาร, ธุรกิจสปา, ธุรกิจนวดแผนไทย, รถรับจ้างนำเที่ยว, เกสต์เฮ้าส์ และ โฮสเทล
 • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ ทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
 • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และ มีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ต้องเป็นการขอสินเชื่อใหม่ให้กับลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าใหม่ โดยไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้

เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

 • รวมวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี
 • ใช้หลักประกัน ได้แก่บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือให้ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 • เป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว และ Supply Chain

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ Soft Loan เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 • วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
 • มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท

สำหรับใครที่สนใจอยากจะขอสินเชื่อจากทางธนาคารออมสิน สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1115 หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *