ออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% สำหรับ 3 เดือนแรก ซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 • จากการที่ธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่น้ำท่วม ( สรุป! สถานการณ์น้ำท่วมเหนือ 10 จังหวัด ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น แล้วยังได้มีการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมบ้าน วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% ชื่อว่า “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” จุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% ใน 3 เดือนแรก โดยไม่ต้องจ่ายเงินงวด

การยื่นขอสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กู้ “สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ” ทั้งลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านหรือต่อเติมส่วนที่เสียหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ให้ยื่นกู้ได้ 100% ของราคาประเมินเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
  • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 40 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย
   • ในปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 0%
   • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
   • และปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี
    *อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ คือ 6.245% ต่อปี

การยื่นขอสินเชื่อสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อยื่นกู้เงินฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเดาผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมขัง อุทกภัย และภัยพิบัติ
  • ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
  • ชำระเงินคืนเป็นรายเดือน
  • ผ่อนชำระได้ 3-5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย
   • ปีแรก 0% ต่อเดือน โดยที่ 3 เดือนแรกไม่ต้องชำระ
   • หลังจากนั้นปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน (Flat Rate)
  • หลักค้ำประกัน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ)
   • ใช้บุคคลค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คน มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 คน หรือ
   • ใช้บัญชีเงินฝาก/สลากออมสินพิเศษ/อสังหาริมทรัพย์ หรือ
   • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน
  • ธนาคารออมสินจะจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2% ต่อปีของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปจนครบสัญญา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *