สั่งระงับ sinovac กลายเป็นเจล

แจ้งเตือน วัคซีนซิโนแวค บางรุ่นกลายเป็นเจล

แจ้งข่าวด่วนสำหรับ วัคซีนซิโนแวค ทางองค์การอาหารและยา ได้ออกมาแจ้งเตือนภายหลังพบว่ามี วัคซีนซิโนแวคบางรุ่น มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวกันกลายเป็นเจลใส ติดขวดและไม่หายไปหลังจากที่ได้มีการเขย่าขวด จากการสันนิษฐานเบื้องต้น คาดว่าอาจจะเกิดจากการจัดเก็บ และ การขนส่งที่ไม่ได้ควบคุมอุณภูมิตามที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ระงับการฉีดทันที

ทางด้านรองเลขาธิการ กรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศเรื่องการเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน ซิโนแวครุ่นต่างๆ อาทิเช่น รุ่นการผลิต C202105079 และ C202105079 ซึ่งตัววัคซีนดังกล่าวมีลักษณะสารละลาของวัคซีนมีการรวมตัวกลายเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังจากที่เขย่า จากการตรวจสอบพบเพียงแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

จากการพิจารณาปัญหาดังกล่าว พบว่าอาจจะเกิดจาการเก็บรักษา และ การขนส่งที่ไม่ได้ถูกควบคุมอุณภูมิเอาไว้ ตามที่ได้รับอนุมัติ ในทะเบียนยาต้องอยู่ที่ 2.8 องศาเซลเซียส เบื้องต้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ทางด้านคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควในการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการวัคซีนของกรมควบคุมโรค โดยระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น ทั้งนี้ถ้าหากพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอให้ระบการฉีดวัคซีนซิโนแวครุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ทางคณะกรรมการอาหารและยา ได้เตรียมการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดกรณีเรียกคืนวัคซีนซิโนแวค รุ่นที่มีปัญหากลายเป็นเจล

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *