"สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด" จาก ธ.ก.ส. ดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 0-4% !!

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ช่วยสร้างธุรกิจ

 • สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด คือ โครงการสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 45 ปี ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจในบ้านเกิด ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนประกอบอาชีพให้แก่
  • อาชีพเกษตรกร หรือเกี่ยวเนื่องกับการทำเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer
  • อาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
  • อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือการบริการ

 • โดยเบื้องต้นมีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นเกษตรกร / ทายาทเกษตรกร / บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร /หรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี
 2. เป็นผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน เว้นแต่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อกู้เงินตามโครงการสินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) ให้สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้
 3. ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ อาชีพอิสระ หรือหลักสูตรสารพัดอาชีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้ หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงานบริษัท ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้าต่างๆ

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและแผนโครงการที่ยื่นขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

  • เดือนที่ 1-3 : ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี
  • เดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR*
 • เพื่อเป็นค่าลงทุน

  • ปีที่ 1-3 : ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

*MRR ในปัจจุบันเท่ากับ ร้อยละ 6.5 ต่อปี


ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564

การชำระคืน

 • กรณี กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
  • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน
  • กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับตั้งแต่วันกู้
 • กรณี กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน
  • กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้
  • โดยกำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันกู้ และปลอดชำระเงินต้น 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดชำระดอกเบี้ย

หลักประกัน

 • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 • ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ใช้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อได้


ข้อมูลจาก https://www.baac.or.th/

Leave A Comment

Table of content
Related articles