รายละเอียดสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน ให้กู้ 3 แสนบาท ขายออนไลน์ก็กู้ได้

ธนาคารออมสินออกมาตรการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดให้กู้สูงสุดถึง 3 แสนบาท ไม่ต้องชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยถึง 6 งวดแรก สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565 สามารถเช็คคุณสมบัติได้ด้านล่าง

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติอนุมัติให้ธนาคารออมสิน สามารถจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน และตกงานรวมไปถึงขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพผ่านโครงการ ล่าสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับเป็นต้นทุกตั้งต้นในการประกอบอาชีพ เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนแล้วผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินที่ www.gwsb.or.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินโครงการ คาดว่าโครงการนี้จะสามารถครอบคลุม 75,000 ครัวเรือนสามารถดูรายละเอียดด้านล่าง

เปิดคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัย และมีสถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพ, เป็นผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขนาดเล็ก, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยตามรายละเอียดด้าน่ลาง
 1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ ช่าง ทุกประเภท ได้แก่ช่างปูน, ช่างแอร์, ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ, ผู้ประพกอบอาชีพเสริมสวย, ตัดผม และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง ได้แก่ จำหน่ายสินค้าออนไลน์, การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, การจัดดอกไม้ ต้องมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากรัฐบาล หรือเอกชน
 2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ, รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพ
 3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลึก, ร้านค้าส่ง, โชห่วย, แฟรนไซส์, ร้านนวดแผนไทย, ร้านสปา, อู่ซ่อมรถ โดยมีทะเบียนพาณิชย์, บะเบียนการค้า, สัญญาแฟรนไชส์ หรือ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

จำนวนเงินให้กู้

 • ผู้ประกอบอาชีพช่าง วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์, การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, การจัดดอกไม้เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ, รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลึก, ร้านค้าส่ง, โชห่วย, ร้านนวดแผนไทย, ร้านสปา, อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

อุตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี คิดแบบ effective rate ตลอดอายุสัญญากู้เงิน ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี จำนวน 60 งวด รวมระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชี หรือครบสัญญา

ต้องมีหลักประกันในการกู้เงินหรือไม่?

 • กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทไม่มีหลักประกัน หรือ Clear Loan
 • กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000 บาทถึง 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *