สำนักงบประมาณ แจ้งงบประมาณปี 2564 ใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563

แจ้งจากสำนักงบประมาณ ได้ส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยราชการทั่วประเทศ รายจ่ายปี 64

สำนักงกประมาณ ได้มีการส่งหนังสือด่วนไปถึงหน่วยงานราชการทั่วประเทศ เกี่ยวกับงบรายจ่ายปี 2564 ที่ได้มีประกาศใช้ ซึ่งประกาศว่าใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ ให้ทำการใช้งบรายจ่ายของปี 2563 ไปก่อน

จากหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปก่อน และ วิธีปฎิบัตในการอนุมติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจ่าย และ การหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะประกาศไม่ทันบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563 มาตรา 241 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนไปก่อน ประกอบกับพราราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2561 มาตรา 12 ได้บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงไปแล้วไปพลางก่อน ตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่ผู้อำนวยสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี ล่าสุดทางด้าน นายกรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไปเป็นที่เรียบร้อย

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานออกมาว่า ทางด้านกระทรวงการคลังแจงว่างบประมาณปี 2564 จะใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ แต่จะไม่กระทบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และ พนักงาน รวมไปถึงโครงการลงทุนเก่าที่ก่อหนี้ผูกพันมาจากงบประมาณปีก่อนหน้า ยกเว้นจะเป็นโครงการลงทุนใหม่ ซึ่งไม่สามารถเดินหน้าได้จนกว่างบประมาณ จะมีผลบังคับใช้

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงบประมาณ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *