สรุป! การเลื่อนยื่นภาษีทุกแบบปี 2563

อัพเดท! การเลื่อนยื่นภาษี 2563

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนกระบวนการหลายๆอย่าง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกประกาศ มาตรการขยายเวลาเสียภาษีเงินได้ ถึงสิงหาคมปีนี้! ดังนั้น วันนี้สิ่งที่เราจะนำมาพูดคุยกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หลักๆก็คือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร เราจะมาสรุปการเลื่อนยื่นภาษีทุกแบบให้ได้อ่านกัน


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90/91
 • ระยะเวลายื่นตามปกติ:
  • ยื่นแบบกระดาษ 31 มีนาคม 2563
  • ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 8 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://rdserver.rd.go.th/

 • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่นภาษี
  • ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 • กรณีการผ่อนชำระภาษีที่มียอดตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด ดังนี้
  • งวดที่ 1 ต้องจ่ายภายใน 31 สิงหาคม 2563
  • งวดที่ 2 จ่าย 30 กันยายน 2563
  • งวดที่ 3 จ่าย 31 ตุลาคม 2563

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • เฉพาะกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50/55 รอบบัญชีสิ้นสุด ตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี และสำหรับยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต + 8 วัน
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 รอบบัญชีครึ่งปีสิ้นสุด ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดครึ่งรอบบัญชี และสำหรับยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต + 8 วัน
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับทุกกิจการ ไม่ใช่แค่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 1/2/3 และ ภ.ง.ด. 53/54 เดือนมีนาคม
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 7 เมษายน 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 15 เมษายน 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 • แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 1/2/3 และ ภ.ง.ด. 53/54 เดือนเมษายน
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 7 พฤษภาคม 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 15 พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: VAT

 • ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับทุกกิจการ ไม่ใช่แค่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 เดือนมีนาคม
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 15 เมษายน 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 23 เมษายน 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563*

 • แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 เดือนเมษายน
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 15 พฤษภาคม 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 23 พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563*

 • แบบแสดงรายการ ภ.พ. 36 เดือนมีนาคม
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 7 เมษายน 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 15 เมษายน 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 • แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 เดือนเมษายน
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 7 พฤษภาคม 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 15 พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับทุกกิจการ ไม่ใช่แค่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ไม่รวมกิจการการค้าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 91/2(6) (กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร)
 • แบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 เดือนมีนาคม
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 15 เมษายน 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 23 เมษายน 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563*

 • แบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 เดือนเมษายน
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นแบบกระดาษ 15 พฤษภาคม 2563 และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 23 พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563*

อากรแสตมป์

 • แบบแสดงรายการ กรณีที่ต้องยื่นแบบชำระอากรเป็นตัวเงินเท่านั้น
  • ระยะเวลายื่นตามปกติ: ยื่นชำระตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลาที่ขยายให้ยื่น: ยื่นชำระได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2563


*หมายเหตุ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ จึงขยายระยะการยื่นเป็น 25 พฤษภาคม 2563


ขอบคุณข้อมูลจาก : ประกาศกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *