เปิดตัวเลขคนว่างงาน ไตรมาส 3 ของปี 2563 กระทบกำลังซื้อ และ หนี้ครัวเรือน

มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านสภาพัฒน์ เกี่ยวกับภาวะสังคมของไตรมาส 3 ในปี 2563 มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานออกมาว่า มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 7.4 แสนคน ซึ่งมีแนวโน้มเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราชลอตัว มีมูลีค่า 13.59 ล้านล้านบาท สาเหตุลหลักนี้มาจากการหดตัวของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงภายในประเทศ

ทางด้านเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ หรือ สศช. หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยถึงภาวะสังคมในไตรมาส 3 ของปี 2563 ว่า อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับที่สูง ในไตรมาสที่ 3 พบว่ามีผู้ว่างงานมากขึ้น มีตัวเลขสูงถึง 7.4 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.90 ใกล้เคียงกับร้อยละ 1.95 จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง จากการพิจารณาถึงอัตราการว่างงาน ของระดับการศึกษา ได้พบว่ามีตัวเลขของผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีอัตราการว่างงานที่สูงถึง 3.15 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดตั้งแต่ 2554 ตามมาด้วย ระดับ ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 2.79 และ 2.73 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันแรงงานที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี และ 20 ถึง 24 ปี มีอัตราการว่างงานสูงขึ้นในไตรมาสนี้เช่นกันที่ร้อยละ 9.4 และ 7.9 ตามลำดับ มีการออกมาชี้ว่าแรงงานที่มีการศึกษาสูง และ อายุน้อยเป็น ที่ต้องเน้นและดูแลอย่างต่อเนื่อง

การจ้างในไตรมาส 3 ของปี 2563 เพิ่มขึ้น โดยมีผู้มีงานทำจำนวน 37.9 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2562 เป็นการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเปิดเป็นปกติมากขึ้น ประกอบกับฐานการจ้างงานของภาคเกษตร ในช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว มีตัวเลขที่ลดต่ำลงมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ ชะลอตัว แถมยังมีการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง สำหรับสาขาที่มีการจ้างงานมากขึ้นได้แก่

  • ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 6.6
  • การขายส่งและขายปลีก เพิ่มขึ้น 4.6
  • การขนส่ง/เก็บสินค้า เพิ่มขึ้น 3.3

ถึงแม้แรงงานในประเทศไทยจะมีงานทำ แต่ก็ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากการวัดผลของจำนวนชั่วโมงในการทำงาน เฉลี่ยลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จาก 43.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงเหลือ 41.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แถมตัวเลขของจำนวนผู้ที่ทำงานล่วงเวลาหรือ Over Time (OT) ที่มีการทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ 19.7 ตัวเลขนี้ส่งผลกระทบกับปริมาณผลผลิตและรายได้ของแรงงานที่อาจจะมีตัวเลขที่ลดลงตามชั่วโมงการทำงานที่ลดลงด้วย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *