ว่างงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% พร้อมวิธีลงทะเบียนว่างงาน

ตกงาน/ว่างงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% นานสูงสุด 6 เดือน

จากการเกิดการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบหลายภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และหลายภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทไม่สามารถทนพิษผลกระทบจากโรคระบาด รวมถึงภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศไทย (อ่านเพิ่มเติม: ‘ภาวะเศรษฐกิจถดถอย’ คืออะไร? ส่งผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยในปี 2020) ทำให้หลายบริษัทหรือหลายโรงงานปิดตัวลงและเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างอันเกิดเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดจะได้รับเงินชดเชยรายได้อย่างแน่นอน โดยจะมีการเยียวยาผู้ว่างงานด้วยการจ่ายชดเชยรายได้ 50% นานสูงสุด 6 เดือน ซึ่งสามารถขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคม


โดยการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตน จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 มีดังนี้

 1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงาน
  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน/นายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน 50% สูงสุด 3 เดือน
  • กรณีผู้ประกันตนที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายชดเชยรายได้ กรณีว่างงาน 70% สูงสุด 2 เดือน
  • กรณีผู้ประกันตนลาออกจากงาน ประกันสังคมจะจ่ายชดเชยรายได้ กรณีว่างงาน 45% สูงสุด 3 เดือน
  • กรณีมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกันสังคมจะมีการจ่ายใน กรณีว่างงาน 50% ไม่เกิน 60 วัน
 2. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน (อ่านเพิ่มเติม: มาตรการ”ลดจ่ายสมทบเงินประกันสังคม” นายจ้าง-ผู้ประกันตนเหลือฝ่ายละ 4%)
 3. ขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้
  • ค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563
  • ค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563
  • ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

ระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

ระบบการลงทะเบียนผู้ประกันตน กรณีมีการว่างงาน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (DOE) empui.doe.go.th/auth/index ภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้าง โดยระบบนี้เป็นระบบที่ให้บริการแก่ คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ ต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนว่างงาน

ซึ่งระบบขึ้นทะเบียนว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ และข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงานจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน


ขั้นตอนการรายงานตัวผู้ประกันตน

ข้อมูลจาก ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และกรมการจัดหางาน 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *