ลงทะเบียนอุดหนุนบัตร 600 บาท

เช็ควิธีลงทะเบียน อุดหนุนบุตร รับเงินคนละ 600 ต่อเดือน

อีกหนึ่งโครงการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ คราวครัวที่มีบุตรเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่า “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สามารถเข้าไปลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตรประจำปี 2563 เพื่อรับเงิน 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ได้จนถึงอายุ 6 ปี สำหรับวิธีการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น วิธีการสมัคร, ตรวจสอบสิทธิ์โอนเงินได้เมื่อไหร่ เราได้ตรวจคำตอบมาทั้งหมดแล้ว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่รัฐบาลช่วยเหลือครอบครัว เพื่อยกระดับสังคม

ในส่วนของงบประมาณเงินช่วยเหลือ อุดหนุนบุตรปี 2563 นั้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 รัฐได้จ่ายให้กับครอบครัวที่มีบัตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จ่ายให้เดือนละ 600 บาท ต่อบุตร 1 คน จ่ายทุกเดือน

เงื่อนไขในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร

 • พ่อแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กสัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองรายได้น้อย ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

ขั้นตอนในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และ สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
 • กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ใส่รหัสยืนยันภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *