ขั้นตอนในการขอรับเงินชดเชย ประกันสังคม

เปิดขั้นตอนขอรับเงินชดเชยประกันสังคม ช่วงโควิด 19 ไม่ต้องไปที่สำนักงาน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากแล้ว โดยไม่มีผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยของเราติดต่อกันหลายวันแล้ว ทางด้านสำนักงานประกันสังคมเลยมีมาตรการอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนคนไทย เพื่อลดความเสียงในการออกจากบ้าน โดยไม่ต้องทำการยื่นเอกสารต่างๆที่สำนักงาน โดยเปิดให้ประชาชน สามารถลงทะเบียนประกันสังคมด้วยช่องทางใหม่ สำหรับผู้ประกันตน ที่มีความนต้องการขอรับเงิน และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, ประสบอันตราย, สงเคราะห์บุตร, ว่างงาน และ ชราภาพ

ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินชดเชย ประกันสังคมสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน และ ต้องใช้อะไรบ้าง?

กรณีว่างงาน หรือ ชราภาพ สามารถกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนในกระดาษเหมือนเมื่อก่อน แถมยังสามารถกรอกขอรับประโยชน์ทดแทนได้ด้วย กรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ e-form for SSO benefits

กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณีตาย สงเคราะห์บุตร สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิสด้านล่าง

หลังจากที่ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางออนไลน์มาแล้ว ให้นำเอกสารไปพิมพ์ข้อมูล หรือ สามารถกรอกข้อมูลด้วยการลงลายมือ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ ดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ได้ด้านล่าง

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบคำร้อง 7 กรณี

1. กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย

 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน

กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ใบรับรองแพทย์
 • หนังสือรับรองของนายจ้าง
 • สถิติวันลาป่วย

2. กรณีคลอดบุตร

 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ: สูติบัตรของบุตร กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสูติบัตรของคู่แฝดด้วย
 • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ: สูติบัตรของบุตร และ สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน

กรณีฝากครรภ์

 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ: ใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับรองแพท์ หรือ สำเนาบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก ให้ระบุวันที่ตรวจครรภ์ และ อายุครรภ์
 • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ: ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองแพทย์ หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ แม่ และ เด็ก ระบุวันที่ตรวจครรภ์ และ อายุครรภ์,  สำเนาทะเบียนสมรส กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน

3. กรณีทุพพลภาพ

 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)

4. กรณีตาย

กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

 • สำเนามรณบัตร
 • หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ กรณีขอรับเงินค่าทำศพ
 • หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และ บิดามารดาผู้ตาย
 • หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย และ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 • สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรฃ

กรณีขอรับเงินค่าทำศพ

 • หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ กรณีขอรับเงินทำศพ
 • สำเนามรณบัตร

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

 • ผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ ต้องใช้สูติบัตรของบุตร
 • ผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ ต้องใช้ สูติบัตรของบัตร และ สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึกแนบท้าย หรือ สำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือ สำเนาคำพิพากษา หรือ คำสั่งของศาลให้เป็นบัตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

6. กรณีว่างงาน (ยกเว้นมาตรา 39)

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
 • กรณีว่างงานจา่กเหตุสุดวิสัย ต้องใช้หนังสือรับรองการรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจาเหตุสุดวิสัย

7. กรณีชราภาพ

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

ช่องทางในการยืนเอกสาร ขอรับสิทธิ์ประโยชน์

ผู้ประกันตน ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม เพื่อป้องกันโควิด-19

 1. ไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ)
 2. LINE (แอปพลิเคชั่น)
 3. E-mail
 4. โทรสาร

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *