มาตรการ"ลดจ่ายสมทบเงินประกันสังคม" นายจ้าง-ผู้ประกันตนเหลือฝ่ายละ 4%

มาตรการช่วยเหลือ “ลดจ่ายสมทบเงินประกันสังคม” เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโควิด-19 ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยกระทรวงแรงงานกำหนดให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง ให้เหลือฝ่ายละ 4% เป็นเวลา 6 เดือน จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายฝ่ายละ 5% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งข้อมูลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับใช้ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม และกระทรวงแรงงานยังมีมาตรการเยียวยาผลกระทบอื่นๆ ที่เตรียมช่วยเหลือ ดังนี้

มาตรการเยียวยาลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม

  1. มอบสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ที่มีเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง จะได้รับเงินช่วยเหลือ เนื่องจากการระบาดของโควิท-19 จำนวน 15,000 บาท
  2. จัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง 81,562 อัตรา และจ้างนักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่ มาเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานระดับพื้นที่
  3. พัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงาน จากเดิม 70,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 30,000 คน รวมเป็น 100,000 คน
  4. การพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานนอกระบบจากเดิม 100,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 20,000 คน รวมทั้งสิ้น 120,000 คน
  5. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและธนาคารพาณิชย์ โดยให้สถานประกอบกิจการยื่นขอสินเชื่อในดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด วงเงิน 30,000 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2563
  6. อยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาร่วมกัน 3 กองทุนสุขภาพ (สปส. สปสช. และกรมบัญชีกลาง) เพื่อจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มให้กับสถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรค COVID – 19 ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
  7. แจ้งเวียน สปส.กทม./จังหวัด/สาขา และสถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการให้บริการรักษาพยาบาล กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรค COVID – 19
  8. ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน ตาม พ.ร.บ.ฯ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินกู้และเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ

ในส่วนของผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย* ที่มีการหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ (ภายใต้เงื่อนไข พระราชบัญญัติประกันสังคม) รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างและนำส่งรายเดือนไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี


*หมายเหตุ ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด สามารถเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลที่เลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน


 

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน และ ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าวประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *