เคาะแล้ว!!! 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับประชนชนคนไทยที่อาจจะไม่ได้กลับบ้านไปเลือกตั้ง ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตไว้ก่อนได้เลย โดยวันเลือกตั้งทั่วไปได้กำหนดไว้เป็นวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 แต่สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 (1อาทิตย์ล่วงหน้านั้นเอง)


ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์สามารถดูวิธีได้ดังนี้

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน ดังนี้

 • เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน (ฺBORA) ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต คลิกที่นี่
 • แอปพลิเคชัน SMART VOTE

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามนี้

 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (เป็นหน้าแรกของเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง”
 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว
 • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือกบันทึกข้อมูล
 1. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล”
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล”
 1. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
 2. โดย กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง และยังเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุอีกด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส.ในเขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจาก ทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ภายใน 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง โดยยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กกต. กําหนด ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

 • ยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 • ยื่นคําขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สิ่งที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

การเลือกตั้ง ส.ส. นอกเขตเลือกตั้ง

หากอาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่คนละเขต สามารถลงคะแนนเสียงนอกเขตได้ โดยลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

 • ยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยสามารถมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นยื่นแทนได้ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

สิ่งที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : https://thaivote.info

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *