เปิดรายละเอียด ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

จากการเปิดเผยข้อมูลของทางโฆษกรัฐบาล ในวันที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ผู้ปกครอง สามารถทำการลงะทเบียน ขอรับเงินอุดหนุนบัตร เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านแอป “เงินเด็ก”

รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เในปี 2558 ได้มีการดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนบุตร เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดการเงินอุดหนุนบัตร ให้กับเด็กแรกเกิด ในครัวเรือนยากจน หรือ ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่ดีขึ้น และ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีมากขึ้น รวมไปถึงมีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย

ที่ผ่านมาทางรัฐบาล ที่ทำงานภายใต้ การทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่งคงของมนุษย์ ได้มีการเปิดให้ผู้ปกตรอง ที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบุตร ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สำนักงานเขตกรุงเทพฯ, ศาลาว่าการเมืองพัทยา และ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหนุนบุตรผ่านแอป เงินเด็ก หรือ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่งคงของมุนษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ปกครอง ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถทำการลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และ ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

  • แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร.01
  • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
  • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ของผู้ปกครอง
  • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนของทุกคนที่ประกอบอาชีพ หน้าที่รัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานบริษัท
  • สำเนาเอกสาร หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *