เปิดรายละเอียดลงทะเบียน บัตรคนจน 2565

แจ้งความคืบหน้า ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565  ล่าสุด

เปิดรายละเอียด ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ทางกรมบัญชีกลางได้ออกาเปิดเผยแล้ว สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2565 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน จากทั่วประเทศ ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในเดือน สิงหาคม 2565 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันไหน ทางกลางบัญชีกลางได้ออกมาอัพเดทความคืบหน้า สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่า “ทางกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  และจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อำไหร่” นอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางยังได้เปิดเผยชื่อหน่วยรับ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 ว่ามีที่ไหนบ้าง พร้อมกับระบุคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งรายละเอียดค่อนข้าง เยอะและแตกต่างจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนปีก่อนๆ แนะนำให้อ่านและทำความเข้าในรายละเอียด การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

หน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา

คุณสมบัตรผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็น พระภิกษุ, สามเณร, นักพรต, นักบวช, ผู้ต้องขัง, ผู้ถูกกักกัน, ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์, ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่, ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ, ผู้รับบำเหน็จรายเดือน, ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัด จากส่วนราชการ, ข้าราชกาการเมือง, ส.ส., ส.ว.

รายได้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับบุคคล
 • ครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนปีละไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สนทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก, สลาก, พัทธบัตร และ ตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง จะต้องเป้นไปตามเกณฑ์ และ เงื่อนไข

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอื่น ที่ไม่ใช่การเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง บ้านพร้อมที่ดิน
 • บ้านเดียว ทาวนเฮาส์ ห้อมแถว ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัย และ ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ จะต้องมีขนาดที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อกรเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่อการอื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • กรณีใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง บ้านพร้อมที่ดิน
 • บ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
 • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันไม่เกิน 25 ตารางวา ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตาราวา
 • ใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชนจากที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรแต่ไม่เกิน 20 ไร่
 • ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *