จองวัคซีนซิโนฟาร์มระยะ 2

เปิดลงทะเบียน จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 2 องค์กร และ นิติบุคคล

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ ในระยะที่ 2 สำหรับองค์กร และ นิติบุคคล 8 โมงเช้า วันที่ 6 สิงหาคม 2564

เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งว่าวันที่ 6 สิงหาคม 2564 จะมีการเปิดยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ในระยะที่ 2 สำหรับองค์กร และ นิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สำหรับองค์กรและนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มบุคคลทุกประเภท ได้แก่พนักงาน, ครอบครัวพนักงาน และ แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100 ถึง 3,000 คน

ขั้นตอนการลงทะเบียนซิโนฟาร์ม

  • ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th
  • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. รับทั้งหมด 100,000 ราย
  • ให้เลือกเมนู ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน สำหรับองค์กร และ หน่วยงาน

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

  • ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งประกอบการ
  • หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคล, สมาคม หรือ มูลนิธิ
  • ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล**
  • ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล**
  • แจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับจัดสรร

**ในส่วนของอีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุด และ อีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมลกันเพื่อการจัดส่ง username และ password ในการเข้าระบบ

ราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กร และ นิติบุคคล โดสละ 888 บาท ทางราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

Leave A Comment

Table of content
Related articles