รวมธนาคารที่พักชำระหนี้บัตรเครดิต ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19

ธนาคารและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต


หลายคนคงทราบกันดีเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารต่างๆ ในช่วงวิกฤต COVID-19 ซึ่งหลายธนาคารได้ออกประกาศมาตรการที่เยียวยาทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย ทั้งในกรณีการลดหรือผ่อนปรนการชำระหนี้ทั้งสินเชื่อรถยนต์ (อ่านเพิ่มเติม: รวมธนาคารที่พักชำระหนี้รถยนต์ ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19) และหนี้บัตรเครดิต โดยข้อมูลของแต่ละธนาคารได้มีการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตนั้น แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงขอสรุปให้ทราบกันดังนี้


 1. ธนาคารกรุงเทพ มีมาตรการสำหรับลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อบัตรเครดิต โดยให้มีการผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ 50%  และให้ลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกิน 10% รวมถึงผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระและผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี
  ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0-2645-5555


 2. ธนาคารกสิกรไทย สำหรับลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
  โทรสอบถามได้ที่ K Contact Center 02-888-8888


 3. ธนาคารธนชาต สำหรับลูกหนี้รายย่อย มีการออกมาตรการ ดังนี้
       บัตรเครดิตธนชาต: ให้มีการลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
       บัตรกดเงินสด Flash Plus: ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
  ติดต่อสอบถามโทร. 1770
 4. ธนาคารทหารไทย (TMB) มาตรการแยกตามรูปแบบสินเชื่อดังนี้
        สินเชื่อบัตรเครดิต: มีการยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่โทรเข้ามาแจ้งความประสงค์ผ่อนชำระ โดยสามารถเริ่มชำระยอดบัตรเครดิตตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไปได้
        บัตรกดเงินสด: ได้ยกเว้นการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ซึ่งยกเว้นได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  โทรเข้าแจ้งความประสงค์ที่ TMB Contact Center: 1558


 5. ธนาคารยูโอบี (UOB) เบื้องต้นสำหรับลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลจะได้รับการลดดอกเบี้ยและค่าปรับ รวมถึงให้การผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
  โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-285-1555


 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จะมีการให้พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ สามารถติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-777-7777


 7. ธนาคารไอซีบีซี (ICBC THAI) ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารจะได้รับการผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ (พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี)
  ติดต่อสอบถามโทร 02-629-5588


 8. ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank) สำหรับลูกหนี้รายย่อยที่เปิดบัตรเครดิตซิตี้ (Citi Credit Card), บัตรกดเงินสดซิตี้เรดดี้เครดิต หรือบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต (Citi Ready Credit) และสินเชื่อบุคคลซิตี้ (Personal Loan) มีการผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ และลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความต้องการที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือ สินเชื่อซิตี้เรดดี้เครดิต)
  ติดต่อสอบถามโทร Citi Service 02-232-4200


หมายเหตุ* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

Leave A Comment

Table of content
Related articles