ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ยื่นขอรับเงิน 3,000 บาท จากกรมพัฒนาสังคม ดูขั้นตอนได้ที่นี่

เกาะติดกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และ ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง สามารถรับเงินช่วยเหลือได้รายละไม่เกิน 3,000 บาท

อัพเดทจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือออนไลน์ หรือ E-Service จะเรียกว่าเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย หรือ ผู้ไร้ซึ่งที่พึ่ง ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถทำการยื่นขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

สำหรับการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาความเดือนร้อนทางสังคม ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พส. มีนโยบายให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือในรูปแบบออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า E-Service เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะวดและให้บริการด้วยความรวดเร็ว บวกกับสถานการณ์ในปัจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัว จากเดิมที่จะต้องทำการเดินทางไปขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. สำหรับผู้ที่ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่พุ่งสามารถยื่นขอร้องขอรับบริการได้ผ่านทางออนไลน์

ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนยื่นรับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

  • เป็นบุคคลที่ครอบครัวมีรายได้น้อยด้วยเหตุผลที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต, ทอดทิ้ง, สาบสูญ หรือ ต้องโทษจำคุก, เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • ประสบปัญหายากลำบาก ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง โดยตามระเบียบกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการว่าด้วยการส่งเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

ในส่วนของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เช็คคุณสมบัติ การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

ทางด้านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิกา ได้ออกมาอธิายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวง พม. โดยได้รับข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ ในระบบยื่นคำขอรับบิรการทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และทำการนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้กรอกเอาไว้ในระบบ

ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ

ในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ จะมีการพิจารณาสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือ ผู้ไร้ที่พึ่งโดย พส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์โดยเร็วที่สุดผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *