โครงการชำระดีมีคืน รับคืนสูงสุด 5,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกมาตรการ ชำระดีมีคืน

อีกหนึ่งมาตรการที่พี่น้องเกษตรกรไทยดีใจไม่น้อย เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะกับมาตรการ “ชำระดีมีคืน” เป็นมาตรการคืนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้เงินคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย และลดภาระหนี้คืนดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย ช่วยบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งเป้าในการคืนเงินเอาไว้ 3,000 ล้านบาท มาตรการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศจากทางรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ได้เปิดเผยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหนักทุกภาคส่วน ที่ผ่านทางทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหลายมาตรการเช่น มาตรการประกันรายได้เกษตรกร รวมไปถึงการขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ลดดอกเบี้ย รวมไปถึงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดภาระด้านหนี้สิ้นและค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี รวมไปถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังมีหนี้เป็นภาระที่หนักให้ลดความกังวลลง และสามารถมีเงินกลับคืน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศทาง ธ.ก.ส. ได้มีการออกมาตรการดังต่อไปนี้

โครงการชำระดีมีคืน

เป็นโครงการสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ และ เป็นหนี้ปกติ ไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือนและต้องมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล เมื่อชำระจะได้รับคืนดอกเบี้ยโดยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไป หลังจากวันที่ชำระหนี้กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคล จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีบุคคล, กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์, นิติบุคคล หรือ กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณ

โครงการลดภาระหนี้

ลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระ หรือมีสถานะหนี้ที่เป็นปกติมีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน จะต้องมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาลทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะนำดอกเบี้ยคืนให้มาลดภาระนหี้ด้วยการตัดชำระต้นเงิน และหลังจากตัดชำระหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือเท่าไหร่จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันถัดไป ซึ่งลูกค้าเกษตรกร และ บุคคล จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยชำระจริง และ กรณีกลุ่มบุคคล, กลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์, นิติบุคคล และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืนระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทาง ธ.ก.ส. หลังจากการชำระหนี้ ทางธนาคารจะทำการส่งข้อความ SMS ให้กับเกษตรกรลูกค้า ได้รับทราบเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากและ กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Official BAAC Family หากเกษตรกรลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-555-0555 หรือที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *