อัพเดทมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารชั้นนำในประเทศไทย

ในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้ สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้หลายๆบริษัทในประเทศไทย เกิดปัญหาต้องปิดตัวลงไปเยอะมากๆ และ หลายๆบริษัทก็มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยพนักงานบริษัท บางบริษัทขอร้องให้พนักงาน ไม่รับเงินเดือนในช่วงที่อยู่บ้านก็มี ในส่วนของธนาคารในประเทศไทยก็ได้มีมาตรการออกมาเพื่อช่วยประชาชนคนไทยกันทุกธนาคารเลย สำหรับรายละเอียดของแต่ละธนาคาร สามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

SCB ไทยพาณิชย์

ลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือ และ บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าธุรกิจด้วยการ

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวล่วงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคล และ ผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารไทยพาณิชน์ออกมาตรการช่วยเหลือ และ บรรเทาผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าบุคคล และ ผู้ประกอบการรายย่อย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อบุคคล 

 • พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ประเภทเงินกู้ สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • วงเงินหมุนเวียนประเภทตั๋ว ขยายตั๋วครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ลูกค้ารายย่อย

 • สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีหลักประกัน สามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 12 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนได้สูงสุด 60% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุด ต้องไม่เกิน 7 ปี

ธนาคารกรุงเทพ

ลูกหนี้ธุรกิจ 

 • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุด ไม่เกิน 12 เดือน

ให้สินเชื่อใหม่ 

 • ลูกหนี้ SMEs ให้สินเชื่อประเภท PN ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และ สามารถต่ออายุได้ โดยมีระยะเวลารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ปี วงเงินให้ความช่วยเหลือสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ลูกหนี้รายใหญ่ พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลง จากอัตราปกติร้อยละ 50
 • ผ่อนผัน ลดจำนวนเงินขั้นต่ำ และ ชำระเหลือไม่เกิน ร้อยละ 10
 • ผ่อนผัน ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล

 • พิจารณาผ่อนปรน การชำระหนี้เป็นรายกรณี

ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบทั้งนี้ ไม่เกิน 12 เดือน
 • ขยายเวลาเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และ เป็นไปตามเกณฑ์ของ บสย.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไข สำหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ผ่อนปรนเงื่อนไข สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

มาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด แล้วแต่กรณี

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระหนี้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ธนาคารทหารไทย (TMB)

ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อบ้าน สามารถพักชำระหนี้ รวมเงินต้น และ ดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และ เมื่อครบกำหนดให้กลับไปชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบัตรเครดิต ยกเว้นการชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

สินเชื่อบุคคล 

 • พักชำระหนี้ เงินต้น, ดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และ เมื่อครบกำหนด ให้กลับไปชำระหนี้ตามปกติ
 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม

บัตรกดเงินสด

 • ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้า กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และ ขยายเวลาชำระหนี้ ออกไปอีก 6 เดือน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ธนาคารธนชาต

ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน และ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • บัตรเครดิตธนชาต ลดยอดชำระขึ้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อ SMEs รายย่อย

 • Term Loan พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่

 • Term Loan พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
 • Short Term Loan (Working Capital & Trade Finance) ขยายเวลาชำระหนี้ สูงสุด ไม่เกิน 3 เดือน

ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้ธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม)

 • พักชำระหนี้เงินต้น หรือ ลดดอกเบี้ย สูงสุด 18 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย 

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้

ธนาคารยูโอบี (UOB)

ลูกหนี้ธุรกิจ 

 • พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย 

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของสินเชื่อบัตรเครดิต

ธนาคารทิสโก้ (TISCO)

 • ลูกหนี้ธุรกิจ/ลูกหนี้รายย่อย
 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราว
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข่องบางส่วน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)

 • แนวทางการให้ความช่วยเหลือ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

ธนาคารไอซีบีซี (ICBC)

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราว เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจ และ ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank)

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไข การชำระ เช่น พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงพักชำระเงินต้น
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายกรณี

ธนาคารไทยเครดิต

ลูกหนี้ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินการผ่อนชำระค่างวด และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไปสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน

ธนาคารออมสิน

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี และ พักชำระหนี้ 6 งวดแรกแก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ยื่นคำขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563
 • ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และ ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธกส)

ลูกค้ารายย่อย

 • สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้ เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง สามารถขอกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้นในอัตรา MRR-2% (ในปัจจุบัน MRR=6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุน สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

ลูกค้ารายย่อย

 • ลูกค้าปัจจุบันที่กู้ และ จดจำนองก่อนวันเริ่มมาตรการนี้ และ ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโรคระบาดไวรัสโคโรนา
 • ปรับลดดอกเบี้ย และ เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน
 • ยื่นคำขอไม่เกิน 31 มีนาคม 2563

ธนาคารเพื่อการส่งออก และ นำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

มาตรการพักชำระหนี้ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

สินเชื่อ

 • พักชำระหนี้เงินต้น และ ดอกเบี้ย นานสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุสัญญาใช้เงิน รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนานย่อม (บสย.) PGS ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2563

ด้านรับประกันการส่งออก

 • ขยายเทอมการชำระเงินให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มกรณีขยายไม่เกิน 180 วัน หากขยายเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%
 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย ในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีน ไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกัน
 • ลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักร และ อุปกรณ์ หรือ เพื่อต่อเติม ปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย ระยะเวลาผ่อนระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. ค้ำประกันได้ (โครงการ PGS8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปี แรก 2.00% ต่อปี ระยะเวลาให้บริการ 31 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สำหรับลูกค้าบัญชี ประเภทเงินกู้ระยะยาว ได้นานสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาชำระหนี้ โดยขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับธุรกิจได้ และ สำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามาารถขยายนระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • เติมทุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก นิติบุคคล 3% ต่อปีใน 3 ปีแรก บุคคลธรรมดา 5% ต่อปี ใน 3 ปี แรก

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนานย่อม (บสย.)

 • มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียม การค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs เดิมของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก หรือ ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า บสย. ที่กำหนด ชำระค่าธรรมเนียม ค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ช่วยเหลือ SMEs ที่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยสถาบันการเงินได้ปรับปรุงเงื่อนไข การผ่อนชำระหนี้ และ มีการเติมทุนสร้างสภาพคล่อง สามารถใช้โครงการ “บสย. SMEs สร้างไทย ได้ทันที รับคำขอค้ำประกันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ลูกค้าสินเชื่อบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และ ทางอ้อม 

 • พักชำระหนี้เงินต้น และ ชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน ทั้งนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563

ยื่นคำขอไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *