อย่าลืมจ่ายภาษีที่ดิน 2563 เริ่มเก็บแล้ว

ตั้งเป้าเก็บภาษีที่ดิน 500 ล้านบาท สามารถเสียภาษีได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอาศัย

กทม. ตั้งเป้าจัดเก็บภาษีที่ดิน 500 ล้าน

กำหนดเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง 2563

ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ต่อมาได้มีการเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน ที่ปกติแล้วจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 2563 โดยการเสียภาษีนั้น สามารถเสียภาษีได้ที่ องค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น

ทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงาน เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดิน 2563 โดยรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพฯ ได้เปิเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สามารถทำการจัดเก็บภาษีที่ดินได้ เป็นจำนวน 20 กว่าล้านบาท ซึ่งยังคงไม่เข้าเป้าตามที่ประมาณการสำหรับรายได้ ทั้งนี้ ยังต้องรอจนถึงวันสุดท้ายของการยื่นชำระภาษีในเดือนกันยายน 2563 ก่อนว่าจะสามารถเก็บภาษีที่ดินได้เท่าไหร่ ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการคาดการณ์ออกมาว่า จะสามารถทำการจัดเก็บภาษีทีดินได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากมี พระราชกฤษฎีกา ให้ลดค่าภาษีร้อยละ 90 เนื่องจากสถานการณ์ในบ้านเมืองเราไม่ปกติ สาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการคาดการณ์ออกมาว่า กรุงเทพมหานครจะสามารถทำการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 ได้จำเป็นนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท เท่านั้น

การจัดเก็บภาษีที่ดินในปี 2563 ถือว่าเป็นปีแรกที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเรื่องการจัดส่งเอกสาร ไปยังผู้เสียภาษีบางรายในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน ที่ประสงค์จะทำการชำระภาษี และ ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ ให้เดินทางมายังสำนักงานเขตทรัพย์สินที่ตรอยู่ โดยแจ้งข้อมูลรายการทรัพย์สิน พร้อมกับแสดงเอกสารหลักฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำการจัดทำบัญชีรายการ และ ทำการออกใบแจ้งการประเมินภาษี ที่ประชาชน สามารถชำระภาษีได้ที่สำนักงานเขตภายในวันที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี ในเดือนสิงหาคม 2563 จะต้องเสียภาษีค้างชำระ และ โดยค่าปรับ

  • ถ้าผู้เสียภาษี ไม่ทำการชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 แต่หลังจากได้นั้นมาชำระภาษี โดยจะได้รับหนังสือแจ้งเดือนจากทาง กรุงเทพฯ โดยหนังสือแจ้งเตือนนั้น จะถูกส่งให้ประชาชนที่เสียภาษีจากกำหนดการ เอกสารจะถูกส่งไปให้ภายในเดือนกันยายน 2563 ในส่วนของการคิดเบี้ยปรับนั้น จะถูกคิดร้อน 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ
  • ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีเองภายในระยะเวลาที่กำหนดที่หนังสือแจ้งเตือน จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชำระ
  • หากผู้เสียภาษีมาชำระภาษีหลังจากระยะเวลาที่หนังสือแจ้งเตือนกำหนด จะถูกคิดเบี้ยปรับร้อนละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ
  • ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้มาชำระภาษีในเดือนสิงหาคม 2563 ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้าง โดยจะเริ่มนับเมื่อพ้นเดือนสิงหาคม 2563 ไปจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อชำระภาษีค้าง พร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้ผ่านทางสำนักงานเขตทรัพย์สินที่ตรอยู่ โดยการชำระภาษีนั้น จะต้องทำการชำระภายในเดือนกันยายน 2563 ถ้าหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ทางกรุงเทพฯจะมีหนังสือที่แจ้งรายการภาษีค้างชำระต่างๆให้กับทางสำนักงานที่ดินทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมุลในการจดทะเบียนสิทธิ และ การโอนกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในการครอบครองที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ต่อไป

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles