พรอมิส แจกฝันไปกับ ” เจ “
.
กิจกรรมสุดคลูมาแล้ว !! พรอมิส แจกฝันไปกับ ” เจ ” สมัครสินเชื่อ “พรอมิส” ลุ้นทริปเที่ยวญี่ปุ่นกันเลย ไปกับ เจ ชนาธิป และทีม Kawasaki Frontale กันเลย!! … เชียร์มันส์ ติดขอบสนาม

ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลของทีม Kawasaki Frontale ที่ Todoroki Stadium
นอกจากจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วยังได้ไปให้กำลังใจนักเตะไทยอย่างเจ ชนาธิปอีกด้วย! อีกทั้งยังได้ Meet & Greet กับเจ ชนาธิป ซึ่งยังไม่หมดเท่านั้น !!!


ของรางวัลสุดเจ๋ง และอื่นๆ อีกมากมาย มีดังนี้
รางวัลที่ 1 ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน 5 วัน 3 คืน มูลค่ารางวัลละ 214,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Click 125I มูลค่ารางวัลละ 56,475 บาท จำนวน 7 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 29,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
รวมของรางวัลตลอดรายการ 50 รางวัล รวมมูลค่า 1.6 ล้านบาท

กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

เงื่อนไขในการร่วมสนุกและรับของรางวัล
1. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส และได้รับการอนุมัติพร้อมรับวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีสิทธิ์ร่วมรายการ “พรอมิส แจกฝัน ไปกับเจ ” โดยผู้ได้รับการอนุมัติและรับวงเงิน 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 รายชื่อ 1 สิทธิ์ และผู้ที่ได้รับการอนุมัติและรับวงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับ 1 รายชื่อ 2 สิทธิ์ ตลอดรายการ บริษัทฯ จะแจ้งผลอนุมัติและยืนยันการเข้าร่วมรายการผ่านทางโทรศัพท์
2. มีกำหนดจับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สถานที่จับรางวัล บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 22 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
3. ของรางวัล “พรอมิส แจกฝัน ไปกับเจ” มีดังนี้
รางวัลที่ 1 ทัวร์ญี่ปุ่นสำหรับ 2 ท่าน 5 วัน 3 คืน มูลค่ารางวัลละ 214,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 2 มอเตอร์ไซค์ Honda Click 125I มูลค่ารางวัลละ 56,475 บาท จำนวน 7 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 29,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege card มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
รวมของรางวัลตลอดรายการ 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,633,325 บาท
4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังการจับแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชื่อทางการ Promise Thailand และเว็บไซต์บริษัท promise.co.th
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังการประกาศรายชื่อ โดยต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่
(ก) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด
(ข) รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
ส่งหลักฐานทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
6. ผู้โชคดีต้องมียอดคงค้างตามกำหนดจนถึงวันจับรางวัล และไม่มีประวัติค้างชำระ
7. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น
10. ผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันการรับรางวัล
11. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าผู้โชคดีมีรายชื่อซ้ำซ้อนกันกับรางวัลอื่น ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ ยกเว้นรางวัลที่ 1 สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ แต่หากตรวจสอบพบว่ามีการซื้อขายสิทธิ์จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
12. สำหรับรางวัลที่ 1 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทและ Agency ทัวร์กำหนดเท่านั้น รางวัลนี้เป็นทัวร์ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน มูลค่าของรางวัลได้รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้บริการและภาษีสนามบิน ค่าที่พัก ค่าโปรแกรมต่างๆ ในทัวร์ ค่าประกันภัยการเดินทางเบื้องต้น (ตามขอบเขตที่บริษัทกำหนด) รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในตารางทัวร์ และค่าเดินทาง ตามแผนการเดินทาง ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงวันและเวลาการเดินทาง จะถูกกำหนดภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
13. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
14. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องให้ความยินยอมในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางของบริษัทฯ
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
17. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัท อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ จังหวัด เพศ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของท่านได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18. พนักงานและครอบครัวของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด, ตัวแทนบริษัท, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
19. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัคร และรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th
21. ใบอนุญาตเลขที่ 2122/2565 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *