เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 เป็น 800

คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 เพิ่มเป็น 800 บาท

ผู้ประกันตนมีเฮ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตน จากเดิมให้เป็น 600 บาท เพิ่ม 200 บาทเป็น 800 บาท ต่อเดือน เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรการดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเนื่องจากการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยของเรา

เปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากสาเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ทำให้มีรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงขาดรายได้ เนื่องจากต้องหยุดงาน หรือต้องลาออกจากงาน ในขณะที่มีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเป็นรายจ่ายที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระผู้ประกันตนให้เป็นการสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

  1. เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิมจ่ายที่ 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามกฎหมายกระทรวงฉบับเดิม พ.ศ. 2561 จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ ในกฎกระทรวงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *