ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา เราชนะ

ตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตนที่อยู๋ในมาตรา 33 ซึ่งทางรัฐบาลได้แจ้งออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของโครงการ เราชนะ ซึ่งมีผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 33 ออกมาถามว่า ตกลงได้รับการเยียวยาอะไรบ้าง

ประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือรับเงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 33 กับโครงการ เราชนะ รับเงินเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 จากสาเหตุที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการในครั้งนี้ ที่มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ อาชีพอิสระ, แรงงานนอกระบบ และ ผู้มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ ประกันสังคมตามมาตรา 40

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งคำถามว่า จะได้รับความช่วยเหลืออะไรจากทางรัฐบาลบ้าง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกัน ทาง ACCESSTRADE ประไทย ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือต่างๆ จากทางรัฐบาล สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาให้ได้ทำความเข้าใจกัน

เงินเยียวยา กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19  รอบ 2 ซึ่งเงินเยียวยานี้จะจ่ายให้กับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด นั่นก็คือ “ต้องเป็นลูกจ้าง” ที่ต้องหยุดงานกรณีต้องกักตัว หรือ ราชการสั่งปิดสถานที่ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยจะได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือ เฝ้าระวัง หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว แล้วแต่กรณี โดยไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นเหตุจากการหยุดกิจกรรมบางส่วน หรือ ทั้งหมด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

ในส่วนของคำว่า “เหตุสุดวิสัย” นั้นก็คือที่ให้มีการจ่ายเงินทดแทนได้ หมายความว่า ภัยที่เกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนถึงขนาดที่ทำให้ผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ โดยมีการกำหนดให้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ซึ่งส่งผลให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน และ ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ระลอก 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

  1. ลูกจ้าง กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 แล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  2. นายจ้าง รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 จากลูกจ้าง
  3. นายจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th) ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7 หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการ สั่งปิด/กรณีกักตัว นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน
  4. นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service
  5. สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของรายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่ายเงินรอบแรก ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

กรณีเงินไม่เข้าบัญชี

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่านไหนที่เงินไม่เข้าบัญชี สามารถโทรติดต่อสายด่วน 1506 ทั้งนี้นายจ้างที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service ของสำนักงานประกันสังคม สามารถสมัครใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคมก่อนถึงจะสามารถยื่นผ่านระบบได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ติดต่อสายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่นายจ้างตั้งอยู่

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *