การบินพลเรือนประกาศ “ประเทศโควิด-19 ระบาด ไม่มีใบรับรองแพทย์ ห้ามเข้าไทย”

ล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกมามาตรการสกัดการเดินทางจากต่างประเทศ โดยเน้นตรวจคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ ถ้าหากว่าไม่มีใบรับรองแพทย์ ให้งดการออกบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) โดยเด็ดขาด

จากการประกาศของสำนักการบินพลเรือนนี้ ทำให้มีผลครอบคลุมชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการจะเดินทางมาที่ประเทศไทย รวมไปถึงแรงงานคนไทย ที่เดินทางไปต่างประเทศ แล้วต้องการจะกลับบ้าน จากประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น จีน, มาเก๊า, ฮ่องกง, อิตาลี, เกาหลี และ อิหร่าน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขได้แนะนำให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดต่อ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กำหนดให้ ท้องที่นอกราชอาณาจักร ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, เขตบริการพิเศษมาเก๊า, เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง, สาธารณรัฐอิตาลี และ สาธารณรัฐอิหร่าน เป็นเขตโรคติดต่อร้ายแรง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่มีความต้องการจะเดินทางระหว่างท้องที่ดังกล่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีออกประกาศแนวทาง ปฎิบัติดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สำหรับผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากท้องที่นั้นต้องได้รับการกักตัว และ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่ออย่างอื่นตามที่รัฐบาลกำหนด
 2. ให้ผู้ดำเนินการที่ให้บริการ จากสถานีต้นทางในท้องที่ที่เป็นเขตโรคติดต่อ ทำการคัดกรองผู้โดยสาร โดยในเวลาแสดงตัวเพื่อออกบัตรขึ้นเครื่อง ให้ทำการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) เพื่อเป็นการยืนยัน ว่าผู้โดยสารไม่มีความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าหากผู้โดยสาร ไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ให้กับผู้โดยสารนั้นๆ
 3. ผู้ดำเนินการให้พิจารณา ใช้มาตรการตาม ข้อ 2. ในการคัดกรองผู้โดยสารจากสถานีต้นทาง ให้ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ก่อนที่จะออก Boarding Pass ในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่ระบาด
 4. เมื่อทำการตรวจใบรับรองแพทย์ และ ทำการออก Boarding Pass ให้กับผู้โดยสาร แล้ว ต้องออกเอกสารให้กับผผู้โดยสารกรอก และ ทำการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ควบึคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรค ที่ประเทศไทย
 5. เจ้าหน้าที่ ควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้
  – ห้ามคนเข้า-ออก จากเครื่องบินที่มาลงจอด ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการตรวจจากพนักงาน
  – ห้ามพาหนะอื่นเข้าเทียบเครื่องบิน ขนของ ขนคนลง
  – ให้ ดำเนินการ หรือ ออกคำสั่ง เช่น กำจัดเชื้อในเครื่อวบินที่จอดอยู่ ณ สถานที่ที่กำหนดก่อน
  – ให้ผู้โดยสาร ที่มากับเครื่องบินนั้น รับการตรวจทางการแพทย์ แยกกัก กักกัน ในพื้นที่ที่กำหนด ในเวลาที่กำหนด
 6. ผู้ที่ดำเนินการทางอากาศ เป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายเพื่อแยกกัก กเช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร, ค่าเลี้ยงดู, รักษาพยาบาล, และ ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
 7. ผู้ดำนเนินการทางอากาศ แจ้งเฝ้าระวังโรคติดต่อ และ รายงานตาม พรบ. โรคติดต่อฯ
 8. ผู้ดำเนินการทางอากาศแจ้ง จนท. ต้นทาง ลูกเรือ และ แจ้งผู้โดยสารบนเครื่องให้ทราบ และ ปฎิบัติโดยทั่วกัน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *