ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

กรุมอุตุนิยมวิทยาประกาศ การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เว็บไซตค์ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการประกาศเกี่ยวกับ การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย ในปี 2563 นี้

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 25663 โดยมีลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย ที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่มีความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ซึ่งประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำให้อากาศเย็นเกือบทั่วไป

ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ สำหรับช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปี 2563 นี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วง แต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *