ประวัติความเป็นมา วันฉัตรมงคล

เปิดประวัติความเป็นมา วันสำคัญวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม

วันฉัตรมงคนเป็นวันสำคัญ เป็นพระราชพิธีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ในวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย ว่ากันว่าจุดเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันฉัตรมงคงตรงจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีคนไทยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความสำคัญของวันฉัตรมงคล ว่ามีความสำคัญอย่างไร ซึ่งวันฉัตรมงคลนั้นเป็นวันที่สะท้องถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทยมาหลายยุคหลายสมัคร สำหรับรายละเอียดความเป็นมาของวันฉัตรมงคลสามารถอ่านรายละเอียดและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้านล่าง

วันฉัตรมงคล (Coronation Day)

วันฉัตรมงคลมีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร จะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำคัญได้แก่

  1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  2. พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชพิธีฉัตรมงคล ถูกจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เนื่องจากทรงประกอบพระราชพิธีบรราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2493 ต่อมาในสมัครของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งวันฉัตรมงคล ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก และในปีถัดไปถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10 พระราชพิธีฉัตรมงคล ถือเป็นครั้งที่ 12 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ประกอบการพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีที่ยึดถือปฎิบัติสืบมา โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งที่ 12

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *